Bạn cần đối mặt với sự thật rằng, không phải mọi lý do để bạn đi vay vốn cho doanh nghiệp là chính đáng. Tuy nhiên, không phải mọi lý do không chính đáng là không thể xảy ra.