SIDELINES STORIES

MC VIET THAO- CBL (443)- CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGÀNH NAIL- VIVAA TECHNOLOGIES- FEBRUARY 22, 2016.
MC VIET THAO- CBL (443)- CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NGÀNH NAIL- VIVAA TECHNOLOGIES- FEBRUARY 22, 2016.
MC VIET THAO- CBL (442)- HẢI CẢNG HARBOR SEAFOOD RESTAURANT in HOUSTON TEXAS- FEBRUARY 21, 2016.